TOESPRAAK OP 23 FEBRUARIE DEUR MNR F W DE KLERK BY DIE NASIONALE FORUM VIR AFRIKAANS SE TWEEDE NASIONALE TAALBERAAD

 

Die oorkoepelende tema van hierdie konferensie vra:  Waar staan ons met Afrikaans in multikulturele Suid-Afrika?

In hierdie vraag lê daar nog ‘n vraag opgesluit, naamlik waar behoort ons met Afrikaans te staan in multikulturele Suid-Afrika?

My antwoord hierop in ‘n neutedop is dat Afrikaans en Afrikaanssprekendes nie die stief behandeling, wat op so baie terreine ervaar word, verdien nie.  Saam met prof Willie Esterhuyse, volgens ‘n artikel deur hom in Die Burger van 21 Februarie, vind ek dit ontstellend dat mnr Saki Macozoma die volgende te sê het na aanleiding van die FNB sage:

“There is going to be a rift.  But it won’t be black and white.  It will probably be the rest versus the Afrikaans speaking community.”

Ek vind die stelselmatige erodering van Afrikaans se regte en aansprake, soos gevestig in die Grondwet, onaanvaarbaar.  Die kwessie van taal was een van die fundamentele regte waaroor konsensus bereik is.  En vandag word nie net die bepalings van die Grondwet dikwels omseil nie, maar word die gees waarin dit beding is ook nie gestand gedoen nie.  En dit is nie net Afrikaans wat nie voldoende erken word nie, maar ook al ons ander inheemse tale.

Dit is my hoop dat hierdie konferensie, en wat daaruit mag voortvloei, ‘n daadwerklike bydrae sal maak tot regstelling van dit wat skeef loop en tot bestendiging van die rol van Afrikaans en al ons ander tale in ons multikulturele samelewing.

Hoe vaar ons in 2007 – dertien jaar na 1994?

Ek sou kon aangaan om die lof van Afrikaans te sing en die positiewe te onderstreep.  Dit is egter gepas dat ons ook by ‘n geleentheid soos hierdie vra na die problematiek rondom Afrikaans.  Dit is ‘n feit dat Afrikaans onder groot druk verkeer:

En so sou ek kon aangaan om probleme te identifiseer.  Dit wil ek nie doen nie.  Ek hoop ook dat hierdie konferensie nie sal uitloop op ‘n soort van klaagbank nie.  Die vraag is wat ons moet doen om te verseker dat Afrikaans (en daarmee saam die ander inheemse tale) tot hulle reg kom in die nuwe Suid-Afrika.  Ek sou onder andere die volgende aan die hand doen:

U sal hopelik aan al hierdie sake aandag gee tydens u beraadslagings.  En natuurlik is my lysie nie volledig nie.  Ek het met waardering kennis geneem van die goeie werk wat reeds gedoen is en steeds gedoen word.  Met die taal oudit in ‘n tweede fase en die werk aan taalplanne vir Afrikaans op verskillende lewensterreine, is die Nasionale Forum vir Afrikaans besig om die bul by die horings te pak.  Krag en sterkte daarmee.

Ek sluit af.  Een van die sleutel werklikhede in Suid-Afrika is dat ons ‘n multikulture land is.  Alle Suid-Afrikaners het gelyktydig meer as een identiteit.  Ons is almal Suid-Afrikaners maar elkeen van ons behoort ook aan een van ons 11 taalgroepe.

Dié feit plaas ons almal voor ‘n sleutel uitdaging:  Hoe moet ons hierdie diversiteit bestuur?

Die antwoord lê ten dele in ons nuwe Grondwet opgesluit – dié Grondwet wat ons enersyds saam verbind tot samewerking as lede van die Suid-Afrikaanse nasie, en andersyds waarborge gee dat ons verskeidenheid geëer en gerespekteer sal word.

Dit beteken vir my dat ek nooit gevra sal word om my Afrikaanse herkoms te verloën nie;  dat ek en my mense erken word as ‘n positiewe boublok binne die Suid-Afrikaanse nasie;  en dat alle ander Suid-Afrikaners dieselfde aanspraak het ten opsigte van hulle kulturele erfenis.

Dit beteken ook vir my dat ek geroepe is om oor kultuurgrense heen uit te reik na alle mede Suid-Afrikaners;  om saam te bou aan ons gemeenskaplike Suid-Afrikanerskap;  en om saam te werk in die soeke na oplossings vir die probleme waarmee ons land steeds worstel.

Nasiebou moet slaag, maar kan slegs slaag as ons aan diversiteit ‘n volhoubare en eerbare rol toeken.  Dit is nie die een of die ander nie.  Altwee – nasiebou en diversiteit – verg planmatige aandag in balans met mekaar.