Datum: Woensdag, 19 Maart 2014

Tyd: 08h00 vir 08h30

Plek: SPL-gebou, Bellvillepark-kampus, Universiteit van Stellenbosch, Bellville

RSVP: info@cfcr.org.za teen 11 Maart 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.