Die gebeure van 1976 het ongetwyfeld gelei tot ’n nuwe generasie van doelgerigte jongmense wat genoeg gehad het van ’n stelsel wat hulle ontneem het van waardigheid, gelykheid en vryheid. Jeugdag behoort ’n herinnering vir vandag se jeug te wees van daardie doelgerigtheid. Die vasberadenheid om verantwoordelikheid te neem vir daardie toekoms wat ons Grondwet in die vooruitsig gestel het. Gevolglik behoort Jeugdag vir elke jongmens in Suid-Afrika ’n dag van besinning te wees. Dit moet ’n geleentheid wees om oor die toekoms van ons nasie te besin – ’n toekoms waarin die sukses van ons demokrasie sal afhang van elke jong persoon se begrip en respek vir ons grondwetlike waardes, regte en beginsels sowel as die bevordering daarvan. Jeugdag moet klem lê op die rol en verantwoordelikheid van elke jong persoon in ons grondwetlike demokrasie. Dit moet gaan oor hul verantwoordelikheid om wederkerige respek, nasiebou en ’n samelewing wat gegrond is op menswaardigheid, die behaling van gelykheid, respek vir menseregte en vryhede, nie-seksisme en nie-rassigheid, te bewerkstellig. Jeugdag moet gaan oor die soort land en samelewing waarin die jongmense van vandag oor 20 jaar wil woon.

Die jeug se regte – soos in die geval van elke ander persoon in Suid-Afrika – word deur ons Grondwet erken en beskerm. Aan die anderkant is dit egter waar dat sommige van hierdie regte nie noodwendig altyd verwesenlik en beskerm word nie (byvoorbeeld ten opsigte van toegang tot gehalte onderwys, toegang tot toekomstige werksgeleenthede en geweld wat teen kinders gepleeg word). Aan die ander kant is ons jong mense dikwels self skuldig aan die skending van mekaar se regte, ongeag die verantwoordelikheid om ons Handves van Regte te bevorder. Berigte in die media met betrekking tot afknouing in skole, seksuele oortredings wat deur jeugdiges gepleeg word en die voortgesette ontgroeningspraktyke deur leerders en studente by skole en universiteit met geen inagneming van menseregte en menswaardigheid nie (en dikwels onder die vaandel van kultuur en tradiesie), is slegs ’n paar voorbeelde hiervan.

In meer as een opsig is die jongmense van Suid-Afrika net so verantwoordelik vir die samelewing waarin hulle vandag woon, maar self meer vir die samelewing wat hulle môre sal moet tegemoed gaan. Tensy hulle wil voortgaan om gebruike en tradisies te blameer, sal die jeug van Suid-Afrika nuwe norme en standaarde – gemeet aan ‘n menseregtekultuur – vir toekomstige generasies moet daarstel. Hulle sal moet opstaan vir ’n land wat verenig is in sy diversiteit, ’n land waarin mense mekaar met waardigheid en regverdigheid behandel, en ’n land waarin die waardes wat in ons Grondwet verskans is, die persoonlike waardes word wat die besluite, optrede en oortuigings van elkeen in Suid-Afrika lei. Die toekoms is in die jeug se hande en Jeugdag behoort hulle daaraan te herinner.

Deur Adv Johan Kruger, Direkteur: Sentrum vir Grondwetlike Regte

[Foto: adopt a negotiator / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)]

Leave a Reply

Your email address will not be published.