Ondersteun die werk van die FW de Klerk Stigting

Vir meer inligting oor skenkings kontak info@fwdeklerk.org of skandeer die QR-kode hieronder.

VERSEKERING VAN VRYE EN REGVERDIGE VERKIESINGS IN SUID-AFRIKA: 'N KRITIESE ANALISE

Uitgereik deur Ismail Joosub namens die FW de Klerk-stigting op 08/07/2024

 

Inleiding

In demokratiese samelewings is verkiesings sleutelgebeure wat die verhouding tussen burgers en hul regering definieer. Dit bied ‘n meganisme vir burgers om hul wil uit te druk, hul verteenwoordigers te kies en hulle aanspreeklik te hou. Hierdie artikel ondersoek krities wat vrye en regverdige verkiesings in Suid-Afrika behels, deur die regsraamwerk, die rol van die Onafhanklike Kieskommissie (“OVK”), internasionale standaarde en die uitdagings wat ervaar word in die handhawing van verkiesingsintegriteit, te verken.

 

Tipes Verkiesings en Grondwetlike Mandate:

Suid-Afrika hou verkiesings op nasionale, provinsiale en plaaslike vlakke soos voorgeskryf deur artikels 46(1)(a), 105 en 157 tot 160 van die Grondwet. Nasionale verkiesings, gereël deur artikel 46(1)(a), word elke vyf jaar gehou om lede van die Nasionale Vergadering te verkies. Provinsiale verkiesings, wat deur artikel 105 gereguleer word, val saam met nasionale verkiesings en bepaal die samestelling van provinsiale wetgewers. Plaaslike regeringsverkiesings, soos voorgeskryf in artikels 157 tot 160, vind elke vyf jaar plaas om munisipale rade te verkies wat verantwoordelik is vir plaaslike bestuur.

Artikel 19(2) van die Grondwet waarborg die reg op vrye, regverdige en gereelde verkiesings. Hierdie verkiesings dien as die hoeksteen van ons demokrasie, wat burgers in staat stel om deel te neem aan regering deur verteenwoordigers na die Parlement te verkies waaruit die Uitvoerende Gesag gekies word (artikel 91). Die Kieswet van 1998 vuller hierdie grondwetlike mandaat aan deur gedetailleerde bepalings vir die gedrag van verkiesings te verskaf. Dit verseker deursigtigheid, regverdigheid en integriteit in die verkiesingsproses, wat sodoende intimidasie, bedrog of enige vorm van wanpraktyk voorkom.

Deur hierdie grondwetlike bepalings en verkiesingswette na te kom, versterk Suid-Afrika sy toewyding aan demokratiese beginsels en bevorder ‘n politieke omgewing waar verkiesingsuitkomste akkuraat die wil van die kiesers weerspieël en die integriteit van die nasie se regering handhaaf.

 

Wat Maak Ons Verkiesings Vry en Regverdig?

1. Konstitusionele en Regsborging

Die geloofwaardigheid van Suid-Afrikaanse verkiesings berus op sterk konstitusionele bepalings en spesifieke wetlike raamwerke. Artikel 19(2) van die Grondwet waarborg elke burger die reg op vrye, regverdige en gereelde verkiesings, wat verkiesings as fundamenteel vir demokrasie onderstreep. Hierdie fundamentele beginsel word versterk deur die Kieswet van 1998 en die Munisipale Kieswet van 2000 wat onderskeidelik nasionale, provinsiale en munisipale verkiesings regeer. Hierdie wette bepaal reëls, prosedures en gedragsstandaarde deur die hele verkiesingsiklus, wat regverdigheid en deursigtigheid in die verkiesingsproses verseker.

 

2. Geheimhouding en Vryheid van Keuse:

Die vryheid van keuse tydens stemmery word gewaarborg in artikel 19(1) van die Grondwet, wat duidelik stel dat “elke burger vry is om politieke keuses te maak“.

Verder waarborg die Grondwet (artikel 19(3)(a)) die geheimhouding van die stem, wat kiesers toelaat om hul stembriewe vertroulik te stem sonder vrees vir vergelding óf intimidasie. Artikel 90(2)(a) en (b) van die Kieswet verbied enige bekendmaking van enige inligting oor die stemproses of die telling van stemme, of selfs die oopmaak van enige stembus of verseëlde houer wat sulke stembriewe bevat.

 

3. Rol van die OVK:

 Die OVK is ‘n onafhanklike instelling wat deur artikel 190 van die Grondwet gestig is om nasionale, provinsiale en munisipale verkiesings te bestuur. Dit moet verseker dat verkiesings vry en regverdig is en is verantwoordelik vir die bekendmaking van die resultate. (Dit word ook beheer deur die Kieskommissiewet van 1996.)

Danksy sy onafhanklike status en streng afdwinging van verkiesingswette, insluitend die Kieskode van Gedrag, het die OVK deursigtigheid en onpartydigheid in verkiesingsprosesse bevorder. Die kommissie se toewyding om openbare vertroue te bevorder en demokratiese deelname in Suid-Afrika te verseker, word onderstreep deur kiesersopvoedingsveldtogte en streng maatreëls teen verkiesingswanpraktyke.

Die OVK het ook robuuste risikobestuursprotokolle geïnstitusionaliseer om sy rol in die toesig oor vrye en regverdige verkiesings te versterk, soos voorgeskryf deur die grondwetlike raamwerk.

Hierdie protokolle sluit in:

 • Interne Navorsing en Skenariobeplanningsmeganismes:Die OVK doen voortgesette interne navorsing en senariobeplanning om potensiële risiko’s vir verkiesingsintegriteit te voorsien en te verminder. Hierdie proaktiewe benadering stel die kommissie in staat om strategieë aan te pas gebaseer op opkomende uitdagings en skenarios.
 • Samewerking met die Justisie, Misdaadvoorkomings- en Sekuriteitskluster (“JMVS”):Samewerking met die JMVS-kluster verseker dat sekuriteitsmaatreëls belyn word met verkiesingsprosesse, wat veiligheid bevorder en ontwrigtings tydens verkiesings minimiseer.
 • Projek oor die Koördinering van Voorwaardes vir Vrye en Regverdige Verkiesings: Die OVK lei inisiatiewe wat daarop gemik is om voorwaardes te koördineer wat geskik is vir vrye en regverdige verkiesings, deur oor verskeie sektore te werk om sistemiese probleme aan te spreek en gelyke deelname te verseker.
 • Konflikbemiddeling- en Voorkomingskomitees:Hierdie komitees speel ‘n sleutelrol in die vooraf beheer en oplos van verkiesingsgeskille, wat ‘n rustige verkiesingsomgewing bevorder en potensiële konflikte minimiseer.
 • Wetgewende Werkswinkels:Die OVK organiseer wetgewende werkswinkels om belanghebbendes op te voed oor verkiesingswette en regulasies, wat nakoming en deursigtigheid onder politieke partye, kandidate en verkiesingsbeamptes bevorder.
 • Die Kieshof:As deel van die Kieswet (artikel 56) oordeel die Kieshof geskille wat verband hou met verkiesingsprosesse, wat regsbetrokkenheid verseker en die integriteit van verkiesingsuitkomste deur onpartydige uitsprake handhaaf.

 

4. Nakoming van die Kieskode van Gedrag:

Onder die Kieswet (artikel 99) moet alle geregistreerde politieke partye en kandidate voldoen aan die Kieskode van Gedrag. Hierdie Kode stel streng riglyne wat partye, kandidate en hul agente moet nakom vanaf die proklamasie van die verkiesingsdatum tot die amptelike bekendmaking van die resultate.

Party en kandidate verbind hul tot verskeie verpligtinge ingevolge die Kode, insluitend:

 • Teenstand teen Politieke Geweld:Hulle moet openlik en duidelik enige gewelddadige dade of bedreigings teen ander partye, die Kieskommissie, die publiek, of die media veroordeel en teenstaan.
 • Kennisgewing van Gebeure:Party moet die owerhede in kennis stel van beplande optogte of byeenkomste, wat deursigtigheid bevorder en voldoende veiligheidsreëlings moontlik maak.
 • Samewerking met Kiesowerhede: Erkenning en samewerking met die Kieskommissie is verpligtend, wat sorg vir vlot verlopende verkiesingsprosesse en nakoming van wettige vereistes.
 • Ondersteuning vir Wetstoepassing:Hulle moet saamwerk met wetstoepassingsagentskappe om verkiesingsverwante misdade te ondersoek en openbare orde tydens verkiesingsperiodes te handhaaf.
 • Aanvaarding van Uitslae:Party en kandidate verbind hul tot die aanvaarding van die finale uitslae van die verkiesing of die aanvegting daarvan deur die geskikte kanale te volg.

 

Verder verbied die Kode verskillende tipes gedrag wat nadelig geag word vir regverdige verkiesings, soos die aanhitsing van geweld deur opruiende taal, die intimidasie van kiesers of kandidate, die verspreiding van valse inligting, of die betrokkenheid by omkoping. Oortredings van die Kode vorm kriminele oortredings wat gestraf kan word met boetes, gevangenisstraf tot 10 jaar, of strafmaatreëls soos die verval van verkiesingsdeposito’s, beperkings op politieke aktiwiteite in sekere gebiede, of selfs die kansellasie van partyregistrasie.

Die Kieshof, gemagtig deur die Kieskommissiewet, hou toesig oor geskille wat verband hou met die handhawing van die Kode, wat rekenskap verseker en die integriteit van verkiesingsprosesse regoor Suid-Afrika handhaaf.

 

5. Internasionale Standaarde en Toesig: 

Suid-Afrika is verbind tot die handhawing van verskeie internasionale verbintenisse en standaarde vir vrye en regverdige verkiesings, wat homself belyn met sleutelraamwerke wat demokratiese regering en verkiesingsintegriteit bevorder. As ‘n lid van die internasionale gemeenskap, voldoen Suid-Afrika aan die Universele Verklaring van Menseregte (“UVVM”), wat die reg van individue bevestig om deel te neem aan regering en gelyke toegang tot openbare diens te hê.

Die UVVM stel uitdruklik in artikel 21 dat, “Elkeen die reg het om deel te neem aan die regering van sy land, direk of deur vrylik gekose verteenwoordigers” en verder dat “die wil van die mense die grondslag van die gesag van die regering moet wees; hierdie wil moet uitgedruk word in periodieke en egte verkiesings wat deur universele en gelyke stemreg gehou word en wat deur geheime stemming of deur gelykwaardige vrye stemprosedures gehou moet word.” Die UVVM is deur die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies aanvaar op 10 Desember 1948. Suid-Afrika, as ‘n aktiewe lid van die Verenigde Nasies, is daartoe verbind bloot as lid van die gemeenskap van state.

Verder is Suid-Afrika ‘n party tot die Internasionale Verdrag betreffende Burgerlike en Politieke Regte (“IVBPR”), wat burgers die reg gee om te stem en verkiesbaar te wees in egte periodieke verkiesings. Artikel 25(b) daarvan stel dat elke burger die reg het: “om te stem en verkies te word by egte periodieke verkiesings wat deur universele en gelyke stemreg gehou moet word en wat deur geheime stemming waarborg dat die vrye uitdrukking van die wil van die kiesers gewaarborg word.” Suid-Afrika het die IVBPR geratifiseer op 10 Desember 1998, met inwerkingtreding in Maart 1999.

Op streeksvlak ondersteun Suid-Afrika beginsels wat in die Afrika-Handves oor Menseregte en Volkeregtelikheid geformuleer is, veral artikel 13, wat die reg beklemtoon om vrylik aan regering deel te neem. Dit stel daarin dat “elke burger die reg het om vrylik deel te neem aan die regering van sy land, direk of deur vrylik gekose verteenwoordigers in ooreenstemming met die bepalings van die wet.” Suid-Afrika het op 9 Julie 1996 tot hierdie Handves toegetree.

 

6. Kieswaarnemers:

Verkiesingsmonitoring, soos plaaslike en internasionale waarneming, is van kritieke belang om verantwoordbaarheid, deursigtigheid en die handhawing van demokratiese wette te verseker – wat dus verkiesings vry en regverdig maak.

Verskeie plaaslike demokratiese burgerlike samelewingsgroeperinge en internasionale waarnemers wat deel is van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap en die Afrika-unie was betrokke by die waarneming van die Suid-Afrikaanse verkiesing in 2024, waar die laasgenoemde verkiesings onder “vredevolle” toestande gehou is.

 

Slotsom

Ten slotte, vrye en regverdige verkiesings is fundamenteel vir die demokratiese regering van Suid-Afrika. Die nasionale en provinsiale verkiesings van 2024 het weer die belangrikheid beklemtoon om verkiesingsintegriteit te handhaaf en te verseker dat die wil van die mense akkuraat weerspieël word deur die verkiesingsproses. Terwyl ons hierdie verkiesings oorweeg, is dit noodsaaklik om die prestasies wat gemaak is in die bevordering van demokratiese deelname te erken, maar ook om die uitdagings wat verkiesingsintegriteit bedreig, aan te spreek.

Om vorentoe te beweeg, is dit noodsaaklik om meganismes te versterk wat die verkiesingsproses beskerm, deursigtigheid verhoog en die regeer van die wet handhaaf. Deur dit te doen, kan Suid-Afrika sy toewyding aan demokratiese waardes bevestig en verseker dat toekomstige verkiesings voortgaan om vry, regverdig en geloofwaardig te wees. Die handhawing van die beginsels van demokrasie vereis ‘n gesamentlike poging van alle belanghebbendes – regeringsinstellings, politieke partye, burgerlike samelewingsorganisasies en burgers – om die integriteit van ons verkiesingsisteem te beskerm en te behou.

Deur hoë standaarde van verkiesingsgedrag en verantwoordbaarheid te handhaaf, kan Suid-Afrika sy demokrasie versterk en vertroue in die verkiesingsproses onder sy burgers en die internasionale gemeenskap wek.