Dit erken ook as fundamentele waarde die reg op menswaardigheid wat onlosmaaklik deel is van die kulturele, taal- en godsdienstige identiteite van burgers. Dit vestig die gelykheid van al ons gemeenskappe en verbied onregverdige diskriminasie deur enige iemand inter alia op grond van taal, ras of kultuur.

Min is egter oor van hierdie multikulturele grondwetlike visie:

Die probleem is dat wat aangeleenthede betref wat verband hou met kultuur, taal en erfenis, die ANC gelei word deur die beginsels van die Nasionale Demokratiese Revolusie – en nie deur die Grondwet nie. Volgens die ANC is verhoudings tussen Suid-Afrika se gemeenskappe deel van wat dit na verwys as ‘die Nasionale Vraagstuk’. In ‘n beleidsdokument van 2005, let die ANC daarop dat die nasionale vraagstuk regoor die wêreld nog glad nie opgelos is nie, en op ‘n ondenkbaar barbaarse wyse opduik.

Dit wys voorts daarop dat “die les vir Suid-Afrika is dat ons nie die nasionale vraagstuk in ons eie land durf ignoreer nie.” Dit som dan sy eie posisie op: “In die Suid-Afrikaanse konteks hou die nasionale vraagstuk in beginsel nie verband met die regte van minderhede of etnies gemotiveerde griewe nie (hierdie stelling het nie ten doel om afbreek te doen aan die belangrikheid van die regte van minderhede nie). Dit hou in werklikheid verband met die bevryding van die Afrikane.”

Elders verklaar die ANC dat, ter oorweging van die “identiteit van die Suid-Afrikaanse nasie-in-wording” … “is wat vereis word ‘n voortgesette stryd om Afrika-hegemonie in die konteks van ‘n multikulturele en nie-rassige samelewing te vestig.” Die ANC dring daarop aan dat die “bevestiging van Afrika-skap as ‘n nasie niks te doen het met die oorheersing van een kultuur of taal deur ‘n ander nie – dit is die erkenning van ‘n geografiese werklikheid en die ontwaking van ‘n bewussyn waarin kolonialisme onderdruk word”. Hegemonie het slegs een betekenis: dit beteken oorheersing – en dit is onversoenbaar met die idee van eenheid in diversiteit en die beginsels van gelykheid en menswaardigheid waarop die Grondwet gebaseer is.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting

Leave a Reply

Your email address will not be published.