DREIGENDE WETGEWING: ‘n ONDERSOEK NA DIE BELA-WETSTELLING SE IMPAK OP ONDERWYS

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting op 17/01/24

Die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwyswette (“BELA-wetsontwerp”), wat wysigings aan die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (“SASA”) en die Wet op die Indiensneming van Opvoeders, 1998 (“EEA”) voorstel, is deur die Parlement se eerste huis, die Nasionale Vergadering (“NV”) goedgekeur op 26 Oktober 2023. Dit dien tans voor die tweede huis, die Nasionale Raad van Provinsies (“NRV”), en is nou oop vir die publiek se kommentaar tot en met 31 Januarie 2024.

Tydens die NV se oproep om kommentaar het die FW de Klerk-stigting uitgebreide skriftelike kommentaar ingedien waarin beduidende kommer oor die implikasies van die BELA-wetsontwerp uitgespreek is. Hierdie opmerkings, in ooreenstemming met die Stigting se verbintenis tot die handhawing van die Grondwet, het daarop gefokus dat die staat van die magte van Skoolbeheerliggame (“SBL’e”) wegneem.

Van die sleutelkwessies wat deur die Stigting geopper word, is die magte wat aan die provinsiale onderwysdepartementhoofde verleen word om SBL-gesag nietig te verklaar in die bepaling van toelatings- en taalbeleide. Die Stigting voer aan dat so ‘n verskuiwing die beginsels van demokratiese skoolbestuur ondermyn en dat dit as ‘n skending van die stigtingsbepalings beskou sal word, veral in terme van taalregte soos vervat in artikel 31 van ons Grondwet. Dit wek ernstige kommer dat hierdie bepalings die toekoms van enkelmedium Afrikaanse skole kan bedreig, en dus die reg uiteengesit in artikel 29(2) op onderwys in die amptelike taal van keuse in openbare onderwysinstellings. Daarbenewens het die voorgestelde wysigings, insluitend die bepaling oor “gelykheid” en “billikheid”, nie duidelike definisies nie en kan dit lei tot arbitrêre besluitneming, soos blyk uit die potensiële erosie van taalregte.

Boonop beklemtoon die Stigting die diskriminerende aard van die Wetsontwerp teenoor ongedokumenteerde leerders: insluitend ‘n lys van “vereiste dokumente” wat hoër hindernisse oplê vir toegang tot basiese onderwys, wat die huidige toelatingsbeleide en SASA weerspreek. Die Stigting beweer dat die strafregtelike sanksies vir ouers wat versuim om sulke dokumente in te dien versuim om in ag te neem dat baie ouers praktiese uitdagings in die gesig staar om die dokumente van die Departement van Binnelandse Sake te bekom.

Die Stigting beklemtoon die belangrikheid van SBL’e as demokraties verkose en bevoegde ouerliggame om sake wat verband hou met toelatings- en taalbeleide in openbare skole aan te spreek. Verder argumenteer die Stigting sterk vir die verwydering van bepalings in die Wetsontwerp wat SBL’e van magte ontneem, omdat die sentralisering van besluitnemingsmag in provinsiale departemente tot ondoeltreffendheid en moontlike misbruik van gesag kan lei. Besluite oor toelatings wat arbitrêr geneem word, kan chaos en selfs konflik tot gevolg hê waar skole nie die vermoë het om bykomende leerders te akkommodeer nie. Daarbenewens vra die Stigting vir ‘n hersiening van die Wetsontwerp se bepalings oor taalbeleide en die daarstelling van ‘n redelike geskilbeslegtingsproses vir ouers.

Die publiek het ‘n tweede kans om kommentaar te lewer op die Wetsontwerp (soos verander deur die NV na sy openbare deelname proses) aangesien dit die NRVP vir oorweging binnegaan. As die FW de Klerk Stigting herhaal ons ons verbintenis tot die verskaffing van omvattende kommentaar (skriftelik en mondelings) op die BELA-wetsontwerp, om te verseker dat die wetgewende proses die bekommernisse en perspektiewe van verskeie belanghebbendes in ag neem. Hierdie voortdurende toewyding is veral tersaaklik gegewe dat die kommerwekkende klousules, wat ‘n bron van kommer vir die FW de Klerk Stigting was, steeds bestaan in die jongste weergawe van die BELA-wetsontwerp wat aan die NRVP voorgelê is.

Ten slotte wek die BELA-wetsontwerp, in sy huidige vorm, ernstige kommer oor moontlike skendings op taalregte, diskriminasie teen ongedokumenteerde leerders en die erosie van die demokratiese bestuur van openbare skole. Die Stigting sal aktief deelneem aan die voortgesette wetgewende proses, en voortgaan om te pleit vir wysigings wat in lyn is met die grondwetlike raamwerk en die fundamentele regte van alle Suid-Afrikaanse burgers handhaaf.