Leiers van die ANC kan en sê net wat hulle wil oor die Suid-Afrika vóór 1994. Van tyd tot tyd – en hoe polities verkeerd dit ook al mag wees – moet ons egter miskien stilstaan en oorweeg wat werklik gebeur het.

Gedurende die vroeë 80s was daar in werklikheid ‘n wesenlike verandering in die benadering tot swart onderwys – met inbegrip van ‘n toewyding tot gelykheid en eenvormigheid wat standaarde en fasiliteite betref. Die hervormings was grootliks genoodsaak deur die kommissie van kundiges onder leiding van prof JP de Lange, rektor van die Randse Afrikaanse Universiteit, wat in 1980 deur die regering aangestel is om ‘n in diepte ondersoek in te stel na alle aspekte van onderrig in Suid-Afrika. Die Kommissie se hoofverslag, wat gegrond is op navorsingswerk van 18 komitees en wat in Oktober 1981 bekendgestel is, is oor die algemeen beskou as ‘n bloudruk vir ‘n nuwe ooreenkoms wat onderwys betref – selfs al was dit steeds gebaseer op die onaanvaarbare beginsel van segregasie.

In November 1983 het die Regering die meeste van die Kommissie se aanbevelings aanvaar. Ten opsigte van die Wet op die Beleid vir Algemene Onderwyssake (Wet 76 van 1984) was die Departement van Nasionale Onderwys verplig om ‘n eenvormige onderwysbeleid daar te stel ten opsigte van norme en standaarde vir leerplanne, eksamens, sertifisering van kwalifikasies, bedryfs- en kapitaalkoste van fassiliteite en salarisse en indiensnemingsvoorwaardes van onderwyspersoneel.

Die benadering is gegrond op die volgende beginsels:

Beleide is geformuleer in oorleg met verskeie raadgewende liggame en onderwysdepartemente. Die raadgewende liggame het die Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwys ingesluit, wat in Oktober 1985 aangestel is. Dit het voorsiening gemaak vir opvoedkundiges uit alle bevolkingsgroepe om gesamentlike besluite te neem oor leerplanne, eksamens, diensvoorwaardes vir onderwysers; en finansieringsbeleide in primêre en sekondêre onderwys.

Hierdie proses het gelei tot wesenlike hervormings.

Dit alles het gelei tot wesenlike verbeterings wat die uitkomste van swart onderwys betref. In 1980 het slegs 29 973 swart skoliere matriek geskryf – van wie 15 935 geslaag het. Dit was egter minder as een derde van die 47 347 wit skoliere wat in daardie jaar matriek geslaag het. In 1994 het 410 784 swart leerders egter matriek geskryf, van wie 201 284 geslaag het. Dit was meer as drie keer die 60 362 wit leerders wat in dieselfde jaar matriek geslaag het. Teen 1995 het wit mense uit slegs 37.5% van die studente bestaan wat by ons universiteite ingeskryf is – in vergelyking met 50.2% vir swart studente, 5.8% vir bruin studente en 6.5% vir Indiërs.

Uit dit alles blyk dit dat daar wel wesenlike vordering gemaak is (maar nooit genoeg nie) om swart onderwys te verbeter – veral in die tydperk na 1980. Die prestasie moet ook oorweeg word teen die hoë vlakke van onluste onder die jeug gedurende die 1980s – gemotiveer deur die slagspreuk “bevryding eerste – onderwys tweede”.

Glo ons Adjunkpresident werklik dat prof De Lange – en diegene wat so hard gewerk het om swart onderwysuitkomste gedurende die 1980s te verbeter – deur kwaadwilligheid gemotiveer is?

SCHOOLS STATS

Bron: SAIRV Meningsopnames 1996/97 en 2010/2011

 

Deur Dave Steward, Uitvoerende Direkteur van die FW de Klerk Stigting

Leave a Reply

Your email address will not be published.