Die ANC is ongetwyfeld verheug en geamuseerd oor die spektakel van al hierdie goeie mense wat oor hul voete val om die ideologiese benadering van hul Nasionale Demokratiese Revolusie in werking te stel.

Die vooruitsigte van hierdie welmenende mense op die medium en lang termyn is, soos die kapitalistiese tou-verkopers, nie goed nie. Die ANC wil demografiese verteenwoordiging hê – en so gou as moontlik. Hulle wil nie enige instelling in die openbare sfeer hê waar minderhede – op ‘n nie-rassige en nie-uitsluitende grondslag – sal oorheers nie. Hulle wil hê dat alle openbare instellings aan Afrika-hegemonie onderworpe moet wees.

Dit beteken dat daar van studenteliggame, die fakulteite en die voormalige Afrikaanse universiteite vereis sal word om die nasionale demografiese profiel so gou as moontlik te weerspieël. Daar sal geen plek meer wees vir die oorweldigende meerderheid van daardie welmenende wit Afrikaanssprekende akademici, bestuurders en raadslede nie. Deur afstand te doen van die outonomie van hul universiteite, sal daar so gou as wat prakties moontlik is, van hulle ontslae geraak word.

Die ANC sal ook nie enigsins meer belangstelling toon in wat hulle beskou as Eurosentriese standaarde van akademiese uitnemendheid as wat hulle toon in die handhawing van standaarde van uitnemendheid elders nie. Hoekom moet enige iemand onder enige wanindruk verkeer dat hierdie eens uitstekende universiteite nie binnekort soos ons ander universiteite vinnig agteruit sal gaan nie?

Aan die ander kant is daar baie Afrikaners – waarskynlik ‘n meerderheid – vir wie hul taal, saam met hul geloof en kultuur, ‘n integrale deel van hul identiteit as mense is.

Die Grondwet is in der waarheid baie duidelik oor baie van hierdie vrae:

Die staat en openbaar befondsde instellings soos universiteite het ‘n plig om al hierdie regte te handhaaf en fasiliteer. Hulle het veral die plig om te verseker dat almal ‘n reg het om onderrig in die amptelike taal of tale van hul keuse in openbare onderwysinstellings te geniet waar daardie onderwys redelik moontlik is.

Dit is duidelik moontlik om dit te doen by universiteite wat tradisioneel onderrig in Afrikaans gebied het – veral in die Wes-Kaap, waar Afrikaans die hooftaal is.

Afrikaanssprekendes sal alle rede hê om ‘n beroep op die regering en die betrokke instellings te doen om verantwoording te doen indien hulle sou versuim om hul regte kragtens artikel 29(2) aan te spreek.

Dit is net so belangrik om die behoefte aan herstelmaatreëls betreffende diskriminerende wette en beleide gegrond op ras in ag te neem. In hierdie verband is dit noodsaaklik dat die tersiêre onderwysstelsel die behoeftes van bruin Suid-Afrikaners, wat die laagste universiteitsdeelname van enige gemeenskap in Suid-Afrika het, die hoof moet bied. Die behoeftes van benadeelde swart en bruin Engelssprekende studente in die Wes-Kaap word voldoende aangespreek deur die ander drie universiteite in die provinsie wat onderrig slegs in Engels bied – maar daar is geen voorsiening gemaak vir benadeelde bruin Afrikaanssprekendes nie – veral diegene van die landelike gebiede van die Wes-Kaap.

Ironies genoeg word Engels nie hoofsaaklik gebruik om die behoeftes van benadeelde swart en Bruin Engelssprekendes te akkomodeer nie – maar dié van relatief bevoordeelde wit Engelssprekendes wat na Stellenbosch kom vanaf ander dele van Suid-Afrika.

Ons moet die idee verwerp dat Afrikaans, die oorheersende taal in die Wes-Kaap, as ‘n taal van uitsluiting beskou kan word – en ook die ongrondwetlike idee verwerp dat Engels op een of ander manier die enigste nie-amptelikenasionaletaal – en die taal van insluiting – geword het.  Duidelik kan dit vir baie Afrikaanssprekende universiteitskandidate en kandidate wat ander inheemse tale praat, juis ‘n taal van uitsluiting wees.

Ons moet ook die idee verwerp dat Afrikaans deur die verlede besmet is en dat sy sprekers en hul kultuur ‘n laer morele posisie beklee. Sulke idees ondermyn die grondliggende reg van Afrikaanssprekendes op menswaardigheid – die waarde waaruit alle ander grondwetlike waardes vloei.

Die bestuur van die oorblywende universiteite waar Afrikaans steeds ‘n onderrigtaal is moet die praktiese oorweging in ag neem oor of hulle ‘n wesenlike deel van hul ondersteuningsbasis – en moontlik die oorweldigende basis vir befondsing en skenkings – wil vervreem.

Die aangeleentheid ter sprake is of Suid-Afrika as veeltalige en multikulturele samelewing sal ontwikkel met linguisties en kultureel diverse instellings – soos deur die Grondwet vereis word – en of die internasionale taal, Engels, en Afrika-hegemonie – afgedruk sal word op almal in ooreenstemming met die regerende party se ideologie van demografiese verteenwoordiging. Die aangeleentheid hou ook verband met die toekoms van akademiese uitnemendheid: ons kan baie seker wees dat indien demografiese verteenwoordiging op ons universiteite ingestel sal word, dit nie baie lank sal hou nie.

Deur Dave Steward, Uitvoerende Direkteur, FW de Klerk Stigting

Foto: Carsten aus Bonn via Foter.com / CC BY-ND

Leave a Reply

Your email address will not be published.