Die vraag ontstaan nou – hoe pas artikel 195 in die Grondwet in by die bevordering en hertoekenning van range van lede van nie-statutêre magte (NSM), voormalige lede van die Azanian Peoples’ Liberation Army and Umkhonto we Sizwe (MK), in die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD)? Hierdie vraag is belangrik, veral in verband met die onlangse tussentydse interdik wat die Hoë Hof in Pretoria op 20 Desember 2018 ten gunste van die vakbond Solidariteit teen die SAPD uitgereik het. Hierdie tussentydse interdik verhoed dat die SAPD voortgaan met enige bevorderings of hertoekenning van range van lede van NSM binne die SAPD in afwagting op die hersiening van die nie-statutêre magte-projek binne die SAPD (NSM-projek). Hierdie hersieningsaansoek moet nog deur die Hoë Hof aangehoor word.

Die aansoek om hersiening deur die vakbond teen die Nasionale Kommissaris van die SAPD, die Minister van Polisie en die SAPD het in wese ten doel om die besluit om die NSM-projek in werking te stel kragtens die Promotion of Administrative Justice Act van 2000alternatiewelik op grond van die legaliteitsbeginsel van die Oppergesag van die Reg, vervat in artikel 1(c) van die Grondwet. Die legaliteitsbeginsel beteken in wese dat openbare mag nie buite die bestek van die reg uitgeoefen mag word nie.

Die vakbond beweer dat die NSM-projek in die geheim in werking gestel is, sonder oorlegpleging of kennisgewing, en dat dit spesifiek die vakbond se lede in die SAPD en ander loopbaan-SAPD-lede (wat nie NSM-lede is nie) uitsluit om aan dieselfde voordele aan te sluit en daaraan deel te neem. Hierdie voordele sluit in bevorderings en die hertoekenning van range in die SAPD. Die vakbond beweer ook dat senior poste spesifiek vir NSM-lede gereserveer word. 

‘n Belangrike argument wat deur die vakbond aangevoer word is dat daar tans nie voorsiening gemaak word vir sodanige hertoekenning van range en bevorderings van NSM-lede in enige wetgewing nie – en dit is onduidelik kragtens watter regsbepaling hierdie mag uitgeoefen word. NSM-lede kwalifiseer as “militêre veterane” kragtens die Military Veterans Act van 2011 (MVA-wet), wat insluit enige “burger wat militêre diens gelewer het in enige van die militêre organisasies, statutêr en nie- statutêr, wat aan alle kante van Suid-Afrika se Bevrydingstryd van 1960 tot 1994 betrokke was”. Die vakbond wys daarop dat ‘n wesenlike aantal van sy lede wat geraak word ook onder die definisie van militêre veterane in terme van die MVA-wet val.

Artikel 5 van die MVA-wet sit die voordele waarop “militêre veterane” geregtig is, uiteen, met inbegrip van “onderwys, opleiding en vaardigheidsontwikkeling”; “fasilitering van werksplasing” en pensioenvoordele. Die vakbond wys daarop dat die MVA-wet geen onderskeid maak tussen nie-statutêre of statutêre militêre veterane nie en dat enige statutêre voordele wat aan NSM-lede in SAPD voorsien word, ook aan nie-NSM-militêre veterane in SAPD gebied moet word. Die vakbond betoog ook dat “fasilitering van werkplasing” in die MVA-wet nie gelykstaande kan wees aan “voorkeurbevordering” binne die SAPD nie. Enige bevordering / afspraak binne SAPD moet voldoen aan Arbeidsreg, spesifiek die South African Police Service Employment Regulations van 1999 en bowenal die Grondwet.

‘n Mens moet in gedagte hou dat geen finale uitspraak gegee is oor die regte van die partye toe die dringende tussentydse interdik toegestaan is nie. Die legaliteit van die NSM-projek was nie hierdie rondte op die spel nie. Die vakbond moes egter bewys dat hulle ‘n prima facie-reg gehad het om die aansoek om hersiening te bring. ‘n Belangrike punt wat deur waarnemende Regter van der Schyff uitgelig is toe die tussentydse interdik toegestaan is, is dat die respondente volgehou het dat die vakbond se aansoek op hersiening op “spekulasie” gegrond is. Die respondente het egter versuim om enige beleidsdokumente oor die NSM-projek aan die hof voor te lê wat die vakbond se argument sou weerlê dat sy lede se regte geskend word. Dit is ‘n belangrike opmerking indien ‘n mens oorweeg dat hierdie aangeleentheid vooraf gegaan is deur twee hofbevele tussen die partye, waarvolgens die SAPD gedwing is om inligting oor die NSM-projek aan die vakbond bekend te maak. Dit dra uiteindelik by tot die onderliggende vermoede. 

Die gebrek aan deursigtigheid is hoogs kommerwekkend en ‘n duidelike verontagsaming van artikel 195 van die Grondwet. Maar belangriker, hierdie saak raak nie net die regte van nie-NSM-lede in die SAPD nie. Hierdie saak het ook betrekking op die integrasie van NSM-lede en die gebruik van hul verworwe vaardighede en ervarings binne hierdie dienste, wat ook die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW) en Nasionale Intelligensieagentskap insluit. Die tussentydse-interdikbevel en die vorige uitspraak van die Hoë Hof van 5 April 2018 (bestelling van inligting oor die NSM-projek) het daarop gewys dat die NSM-projek in hierdie verband van “nasionale belang” is. Dit moet egter binne grondwetlike voorskrifte plaasvind. Artikel 195 (4) van die Grondwet maak voorsiening vir die aanstelling in openbare administrasie van ‘n “aantal mense op beleidsoorwegings”, maar hoofsaaklik op voorwaarde dat “nasionale wetgewing hierdie aanstellings in die staatsdiens moet reguleer”.

Die Hoë Hof se hersiening van die NSM-projek is nou verbind met artikel 195 van die Grondwet. Die publiek het die reg om die besonderhede van die NSF-projek te weet en hoe nie-NSM-loopbaanbeamptes in die SAPD deur die NSM-projek geraak sal word om die wettigheid daarvan te toets. Openbare mag word deur die wet beperk en enige afsprake of hertoekenning van NSM-lede binne SAPD moet binne ‘n wetlike raamwerk ondersteun word. Daar was groot beloftes oor die opruiming van staatsdepartemente en staatsbeheerde ondernemings, maar deursigtigheid en aanspreeklikheid moet op elke vlak afgedwing word. In ‘n grondwetlike demokrasie moet projekte soos die NSM-projek onder die soeklig geplaas word.

Deur me Christine Botha: Waarnemende Direkteur, Sentrum vir Grondwetlike Regte 
21 Januarie 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.