Die realiteit is egter dat die huwelik as ‘n instelling verskeie openbare gevolge het wat op gebiede soos erfenis, belasting en mediese versekering betrekking het – en dit vereis regsekerheid. Alhoewel die Grondwet die omvang vir wetgewing bied om sodanige godsdienste gelowe te reguleer, bestaan daar nie sodanige regserkenning nie.

Tans moet partye in ‘n godsdienstige huwelik, soos ‘n Moslem-, Hindoe- of Joodse huwelik, ook hul huwelik kragtens die Wet op Huwelike of die Wet op Burgerlike Verbintenisse registreer ten einde vir dit om deur die reg erken te word. Daar is egter ‘n verdere verskynsel waar ‘n poligame paartjie, byvoorbeeld, kragtens Islamitiese of Joodse gebruike, nie net uitgesluit word van die Wet op Huwelike (slegs op monogame huwelike van toepassing) uitgesluit word nie, maar ook die Wet op die Erkenning van Gebruiklike Huwelike. Die Wet op Gebruiklike Huwelike verleen regserkenning aan monogame en poligame gebruiklike huwelike, maar is beperk tot gebruiklike huwelike wat kragtens die gebruike van inheemse Afrikane van Suid-Afrika gesluit is. Dus, tensy ‘n egpaar wat getroud is in terme van godsdienstige beginsels (en net dié in monogame verhoudings), ook hul huwelik ingevolge die Wet op Huwelikswet of die Wet op Burgerlike Verbintenisse geregistreer het, daar geen outomatiese regsgevolge sou wees met die ontbinding van so ‘n huwelik deur byvoorbeeld egskeiding nie. Sodanige outomatiese regsgevolge sluit byvoorbeeld in die verdeling van eiendom en toesig oor kinders.

Aan die kern van hierdie regsprobleem is die vraag oor die grondwetlike reg op gelykheid. Meer spesifiek, dit het betrekking op die reg op gelyke beskerming en voordeel deur die reg vir vroue wat histories gemarginaliseer is in die konteks van gesinsmagstrukture. Die kwessie van die grondwetlike reg op gelykheid in hierdie geval was ook die sentrale fokus in die onlangse uitspraak van die Wes-Kaapse hooggeregshof, Women’s Legal Centre Trust v President and Others, Faro v Bingham N.O and Others and Esau v Esau and Others (Women’s Legal Center saak), gelewer op 31 Augustus 2018. In hierdie saak is die staat aangevat oor sy versuim om ‘n regsraamwerk daar te stel om Moslem-huwelike te reguleer. Die argument is aangevoer dat dit ‘n direkte grondwetlike versuim van die Staat was om redelike maatreëls in werking te stel om regte, soos vroue se reg op gelykheid, waardigheid en toegang tot howe te beskerm. Die Staat is beveel om sodanige wetgewing binne 24 maande in te stel en in werking te stel. Dit is belangrik om te onthou dat ‘n konsepwetsontwerp op moslemhuwelike reeds in 2003 deur die Suid-Afrikaanse Regshervormingskommissie opgestel is. Die Kabinet het die Wetsontwerp op Moslemhuwelike (X-2011) vir kommentaar  gepubliseer, maar geen verdere wetgewende stappe is gedoen nie. Die Staat het aangevoer dat die saak ingewikkelde en diverse menings oor die uitleg van moslem-persoonlike reg geopper het en, meer belangrik, dat daar geen direkte of indirekte onregverdige diskriminasie op grond van godsdiens en geslag is nie, aangesien vroue kan kies om ook hul huwelik kragtens die Wet op Huwelike of die Wet op Burgerlike Verbintenisse te registreer.

Hierdie teenargument druis in teen die konsep van gelykheid. Die idee van die grondwetlike reg op gelykheid is konteks-sensitief. ‘n Leidende faktor is die behoefte om die historiese marginalisering van veral moslem vroue aan te pak. Die feit dat die Grondwet nou vrywillige godsdienstige pluralisme vier, beteken nie noodwendig dat bedingingsmag aan vroue toegeken word. Hierdie werklikheid moet aangepak word. Dit is die belangrikste punt wat uit Women’s Legal Centre geleer kan word. Die Hof het bevind dat die status van ‘n gade wat getroud is in terme van godsdienstige beginsels in wese nie gelyk is aan dié van gade wat getroud is ingevolge die Wet op Huwelike, die Wet op Burgerlike Verbintenisse of die Wet op Gebruiklike Huwelike nie. Sy het nie die outomatiese regsopsie om, byvoorbeeld, die howe te nader met ‘n versoek om die verdeling van eiendom kragtens die Egskeidingswet nie, wat regverdig en billik is en moontlik sou wees vir ‘n gade kragtens ‘n burgerlike huwelik. Daar is dus nie net ‘n afwyking op grond van godsdiens nie, maar meer belangrik, gegewe die historiese kwesbaarheid van vroue, ook op grond van geslag. Hierdie gronde is gronde wat uiteengesit is vir onregverdige diskriminasie kragtens artikel 9(3) van die Grondwet. Die Staat se argument van vrywillige keuse, volgens die Hof, het nie hierdie aanname van onregverdige diskriminasie verhoed nie, aangesien die aanname bestaan dat vroue wie histories baie min bedingingsmag in familiestrukture gehad het, ook op ‘n burgerlike registrasie sou kon aandring.

Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die bevel betreffende die Regsentrum vir Vroue nie ‘n regterlike uitspraak was oor of die Muslim Marriage Bill in sy huidige formaat die toets van grondwetlikheid sal slaag nie.  Dit was ‘n bevestiging van die staat se grondwetlike plig om aktiewe maatreëls te tref om te verseker dat daar ‘n wetlike raamwerk bestaan om die gelyke voordeel en beskerming van die wet aan Moslem-huwelike te bied. In ‘n breër konteks word die vraagstuk van ander godsdienstige huwelike nou ook deur die Women’s Legal Centre-saak aangespreek. Die Hof het spesifiek gereageer op die feite van die aangeleentheid en die lang geskiedenis van die kwesbaarheid van vroue in Moslem-huwelike, soos bewys deur baie hofsake waar die hof op saak-vir-saak-grondslag moes ingryp om die wetlike beskerming van sekere wetgewing uit te brei. 

Die staat het ‘n grondwetlike plig om te verseker dat daar redelike wetgewende maatreëls ingestel word om te verseker dat vroue in alle godsdienstige huwelike gelyke beskerming en voordeel van die wet geniet.

Deur me Christine Botha: Regsbeampte, Sentrum vir Grondwetlike Regte
20 September 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.